• Gossen Metrawatt
  • Camille Bauer

Technische Merkmale

Lastwiderstand 300 Ohm, 250 W Lastwiderstand 100 Ohm, 250 W Lastwiderstand 150 Ohm, 250 W Stromwandler 4100 Lastwiderstand 1000 Ohm, 250 W Lastwiderstand 20 Ohm, 250 W Lastwiderstand 200 Ohm, 250 W Lastwiderstand 2000 Ohm, 250 W Lastwiderstand 30 Ohm, 250W Lastwiderstand 125 Ohm, 250 W Lastwiderstand 5 Ohm, 250 W Lastwiderstand 800 Ohm, 250 W Stromwandler 411 Lastwiderstand 500 Ohm, 250 W Lastwiderstand 400 Ohm, 250 W Lastwiderstand 3000 Ohm, 250 W Lastwiderstand 1 Ohm, 50 W Lastwiderstand 4000 Ohm, 250 W Lastwiderstand 10 Ohm, 50 W Lastwiderstand 1500 Ohm, 250 W Lastwiderstand 5000 Ohm, 250 W Lastwiderstand 10 Ohm, 250 W Adapter Set Lastwiderstand 50 Ohm, 250 W
Artikelnummer Z696H Z696F Z696Q Z697A Z696J Z696C Z696G Z696K Z696D Z696P Z696A Z696S Z697B Z696I Z696R Z696L Z696O Z696M Z696U Z696T Z696N Z696B Z698A Z696E
Produktdetailseite Details Details Details Details Details Details Details Details Details Details Details Details Details Details Details Details Details Details Details Details Details Details Details Details
Gewicht 0.8kg 0.8kg 0.8kg 0.3kg 0.8kg 0.8kg 0.8kg 0.8kg 0.8kg 0.8kg 0.8kg 0.8kg 0.3kg 0.8kg 0.8kg 0.8kg 0.8kg 0.8kg 0.8kg 0.8kg 0.8kg 0.8kg 0.8kg
Lastwiderstand 300Ohm 100Ohm 150Ohm 1000Ohm 20Ohm 200Ohm 2000Ohm 30Ohm 125Ohm 5Ohm 800Ohm 500Ohm 400Ohm 3000Ohm 1Ohm 4000Ohm 3000Ohm 1500Ohm 5000Ohm 10Ohm 50Ohm
Leistung 250W 250W 250W 250W 250W 250W 250W 250W 250W 250W 250W 250W 250W 250W 50W 250W 250W 250W 250W 250W 250W

Dialog, Infos und Aktionen: