• Gossen Metrawatt
  • Camille Bauer

Technische Merkmale

LABKON P500 80V 6.5A LABKON P800 120V 6.5A LABKON P800 35V 22.5A LABKON P500 35V 14.5A LABKON P500 120V 4.2A LABKON P800 80V 10A
Artikelnummer K149A K160A K158A K148A K150A K159A
Produktdetailseite Details Details Details Details Details Details
Rechnerstnittstelle
IEC-625/IEEE 488-Schnittstelle x x x x x x
RS232 - Schnittstelle x x x x x x
Schnittstelle USB x x x x x x
Nenn-Ausgangsdaten
Spannungseinstellbereich 0V - 80V 0V - 120V 0V - 35V 0V - 35V 0V - 120V 0V - 80V
Stromeinstellbereich 0A - 6.5A 0A - 6.5A 0A - 22.5A 0A - 14.5A 0A - 4.2A 0A - 10A

Dialog, Infos und Aktionen: